Tag: Kodo

‘स्मार्ट अन्न’ कोदो 

परम्परागत रूपमा कोदो ढिँडो, रोटी, रक्सी र पशु आहारमा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । कोदोको