Tag: ज्याेतीस शास्त्र

कुण्डलीमा धन र आम्दानी

आकाश गङ्गामा रहेका तेजमय पिण्डहरूबाट प्राप्त हुने विकिरण वा परावर्तित विकिरणबाट पृथ्वीमा रहेका मानव जगत्मा